สรุป Scope of work


Scope of Work

1. ปรับปรุงหน้าจอการใช้งานและรายงาน ที่ได้ถูกพัฒนาโดย Microsoft Access ที่มีอยู่เดิม ให้สามารถทำงานได้ บน Microsoft  Access XP เป็นอย่างต่ำ โดยแบ่งเป็นฟอร์มต่าง ๆ รวม 30 ฟอร์ม

………….. รายงาน 2 รายงาน ตามเอกสารแนบ (BB_แนบ A)

2. ปรับปรุงหน้าจอ Microsoft  Access ให้สามารถ Validate ข้อมูลที่สัมพันธ์กันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ปรับปรุงรายงาน Microsoft  Access ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ Export ไปในรูปแบบของ Microsoft Excel และ Text (.CSV) ได้ รวมถึงสามารถ Export ข้อมูลไปในรูปแบบ Microsoft Excel ได้

4. ปรับปรุงการเชื่อมต่อในการดึงข้อมูลระหว่าง Microsoft  Access กับระบบ Web ให้สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลหลักต่างๆ ได้

สิ่งส่งมอบหลังจากการพัฒนา

1. รายละเอียด โปรแกรม ที่ได้ทำการ พัฒนา

2. รายละเอียด โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของตาราง ER-Diagram

3. รายละเอียด Source Code

หมายเหตุ เนื่องจากความต้องการบางอย่างอาจจะยังไม่นิ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการในแต่ละฟอร์มบ้างเล็กน้อย

ต้องการให้ปรับรายละเอียดบางส่วนให้เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา Warranty และแก้ไขโปรแกรมในกรณีที่มี Bug

0 comments:

Post a Comment

top