ลำดับงาน

- BBF-08

- BBF-13

- BBF-14

- BBF-18

- BBF-19 (ส่ง Data Dict, Validation ไปแล้ว, สามารถถามเพิ่มได้)

- BBF-20

- BBF-21

- BBF-22

- BBF-23

- BBF-24

- BBF-24-1

- BBF-24-2

- งบลงทุนกรณีมีใบสั่งงาน (ส่ง Requirement ไปแล้ว, สามารถถามเพิ่มได้)

- งบลงทุนกรณีไม่มีใบสั่งงาน

ตัวอย่างความต้องการ BBF19 พร้อม Table ของ BBF04 – BBF20 (ที่ปรับปรุงและเพิ่มฟิลด์แล้ว)

Download …


Scope of Work

1. ปรับปรุงหน้าจอการใช้งานและรายงาน ที่ได้ถูกพัฒนาโดย Microsoft Access ที่มีอยู่เดิม ให้สามารถทำงานได้ บน Microsoft  Access XP เป็นอย่างต่ำ โดยแบ่งเป็นฟอร์มต่าง ๆ รวม 30 ฟอร์ม

………….. รายงาน 2 รายงาน ตามเอกสารแนบ (BB_แนบ A)

2. ปรับปรุงหน้าจอ Microsoft  Access ให้สามารถ Validate ข้อมูลที่สัมพันธ์กันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ปรับปรุงรายงาน Microsoft  Access ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ Export ไปในรูปแบบของ Microsoft Excel และ Text (.CSV) ได้ รวมถึงสามารถ Export ข้อมูลไปในรูปแบบ Microsoft Excel ได้

4. ปรับปรุงการเชื่อมต่อในการดึงข้อมูลระหว่าง Microsoft  Access กับระบบ Web ให้สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลหลักต่างๆ ได้

สิ่งส่งมอบหลังจากการพัฒนา

1. รายละเอียด โปรแกรม ที่ได้ทำการ พัฒนา

2. รายละเอียด โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของตาราง ER-Diagram

3. รายละเอียด Source Code

หมายเหตุ เนื่องจากความต้องการบางอย่างอาจจะยังไม่นิ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการในแต่ละฟอร์มบ้างเล็กน้อย

ต้องการให้ปรับรายละเอียดบางส่วนให้เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา Warranty และแก้ไขโปรแกรมในกรณีที่มี Bug

 

Requirement

 1. ฟอร์มบันทึกงบลงทุนกรณีไม่มีใบสั่งงาน
 2. ฟอร์มบันทึกงบลงทุนกรณีมีใบสั่งงาน

ตัวอย่างกรณีไม่มีใบสั่งงานของเดิม (VB Form on Excel Macro)

a

 

ตัวอย่างฟอร์มใหม่ทีต้องการ (Access)

a_002

สิ่งที่ฟอร์มนี้ต้องทำได้คือบันทึกข้อมูลในส่วน A แล้วกด “บันทึกข้อมูล” เพื่อเป็น field ใหม่

ส่วน B คือ List ข้อมูลทั้งหมดที่เคย Add ไปแล้ว สามารถคลิกเลือกรายการในส่วน B ได้ 
เมื่อคลิกเลือกก็ให้ข้อมูลมาปรากฏบน Control ต่างๆบนส่วน A เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงหรือลบ

นอกจากนี้ยังต้องค้นหาข้อมูลได้  ด้วยการคีย์ข้อมูลบางส่วนใน Control (ในส่วน A)
กดค้นหาเพื่อ pop up ลิสต์

คล้ายๆ ฟอร์มในส่วน B เพื่อให้ User เลือกรายการมาทำการแก้ไขได้

สำหรับฟอร์มกรณีมีใบสั่งงานการทำงานจะคล้ายๆ กัน

 

download

BB_O.rar (924 Kb)

 

เนื่องจาก Table ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่

 • Table ที่เก็บ transaction มีการเปลี่ยนแปลง(เพิ่ม Field)
 • Table ที่เกี่ยวข้องกับการ Validate เดิม มีการเพิ่ม Field ,เปลี่ยนแปลงวิธีในการ Validate (Gl,Activity,Val2,Val8)
 • มีการ Validate เพิ่มเกี่ยวกับลำดับที่รายการพิเศษ ทำให้เพิ่ม Table มาจำนวนหนึ่ง(Vld_Form_GL_SPSeq, Vld_Form_Act_SPSeq, Special_Seq_Detail)
  จึงขอนำส่งไฟล์ที่มีตัวอย่าง Structure ของ Table ที่เปลี่ยนแปลงไป, ตัวอย่างข้อมูลสำหรับ Validate สำหรับปี 54, วิธีการ Validate (สามารถโทรถามได้, ศึกษาจาก Code ได้)

สร้าง MS-Access : Input Form
แปลงจาก Excel

 1. ต้องการให้สร้าง Input form 26 forms
  โดยแปลงจาก Excel Form (File : BBF_BBO_New_V3)
  ให้เป็น MS Access (ตามตัวอย่างใน BB_O_2)

 2. ในแต่ละ Form มี Validate ให้บันทึกรายการเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนด

 3. ระยะเวลางาน 7 วัน

 4. ชำระเงินทันทีวันรับงาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง >  tonijob117.rar
top